Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR SPOL. S R.O. PLATNÉ OD 1. 1. 2019 (DÁLE JEN „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Není-li   stanoveno jinak, rozumí se Kupní smlouvou dle těchto VOP též případná rámcová kupní smlouva, na jejímž základě bude Kupní smlouva postupem dle   části 2   těchto VOP uzavírána.

1.2. „Prodávajícím“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.

1.3. „Kupujícím“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu úst. §2079 odst. 1a násl.  Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.

1.4. „Občanským   zákoníkem“ se v těchto VOP rozumí zákon č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. „Zbožím“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.6. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

1.7. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.8. V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.

1.9. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP nebo Kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí být Kupujícím učiněna písemnou formou a musí být opatřena veškerými údaji vyžadovanými obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat mimo jiné:

a) specifikaci výrobku, tj.:

- název produktu

- velikost balení

- požadované množství

- požadovaný odstín a název vzorníku                       

b) požadovaný termín dodávky

c) způsob dopravy

d) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího.

2.2. Nebude-li ze strany Prodávajícího ve lhůtě tří pracovních dnů oznámeno Kupujícímu, že objednávku neakceptuje, platí, že taková objednávka byla Prodávajícím přijata. Uplynutím třetího pracovního dne od doručení objednávky dochází k uzavření Kupní smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího. Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

2.3. Prodávající je oprávněn doručenou objednávku upravit a následně zaslat Kupujícímu. Takto upravená objednávka se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupujícím ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení upravené objednávky sděleno Prodávajícímu, že upravenou objednávku neakceptuje, dochází uplynutím třetího dne od jejího doručení Kupujícímu k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v upravené objednávce. Pro účely tohoto článku (čl. 2.3.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

2.4. Kupující je oprávněn zrušit objednávku Zboží nejpozději s jejím doručením Prodávajícímu. Objednávka zboží dle těchto VOP je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.   

2.5. Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky.

2.6. K takové objednávce Zboží, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP považována za neúčinnou.

3. Realizace dodávek

3.1. Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě či přepravci, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Přepravce může být určen Kupujícím nebo zprostředkován Prodávajícím. V případě, že Kupující pověří převzetím Zboží třetí osobu, musí být jméno této osoby uvedeno na písemné objednávce (v Kupní smlouvě) a při převzetí Zboží se tato osoba prokáže občanským průkazem nebo předloží Prodávajícímu plnou moc k převzetí Zboží. Je-li dodání Zboží zajišťováno prostřednictvím přepravy, považuje se Zboží za řádně a včas dodané jeho předáním prvnímu dopravci.

3.2. Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží a Prodávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady Kupujícímu Prodávajícím vyúčtovány a Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.

3.3.  Není-li v kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty a ceny přepravy Zboží stanoveny následovně:

a) při objednávce nad 10.000,- Kč nebo 400,- EUR včetně (po všech slevách a bez DPH) je doprava hrazena Prodávajícím. Dodací lhůta max. do 5-ti pracovních dnů.

Prodávající oznámí Kupujícímu předpokládaný termín dodání Zboží.

b) při objednávce do 10.000,- Kč nebo 400,- EUR včetně (po všech slevách a bez DPH) je doprava vždy hrazena Kupujícím. Cena dopravy je stanovena na 195,- Kč bez DPH po České republice (25,- EUR na Slovensko) a termín dodání je určen po dohodě Kupujícího s Prodávajícím.

c) dopravné při objednávce suchých pytlovaných směsí, např. lepicí a stěrkové hmoty, činí 600,- Kč bez DPH za každou započatou paletu a zároveň se k tomu nevztahují body a) a b) tohoto článku (3.3). Dopravné na Slovensko bude řešeno individuálně. Termín dodání je určen po dohodě Kupujícího s Prodávajícím.

 

3.4. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí objednávky v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není objednávka vykryta, Prodávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání.

4. Místo plnění

4.1. V případě dopravy Zboží na náklady Prodávajícího je místem dodání místo v ČR uvedené Kupujícím a obsažené v objednávce (Kupní smlouvě).

4.2. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího, dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje předání Zboží prvnímu přepravci.

4.3. V případě převzetí Zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího, je Kupující povinen převzít zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat skladné ve výši 25,- Kč za 1 m a den zabrané skladovací plochy.

4.4. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno samostatně k ceně Zboží), je místem dodání místo v ČR uvedené Kupujícím

5. Obaly

5.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené.

5.2. V případě, že Prodávající dodává Kupujícímu Zboží na EURO paletách, je povinen Kupující obratem (výměnou) vrátit palety v odpovídající kvalitě zpět Prodávajícímu. 

5.3. V případě, že Kupující není z nějakého důvodu schopen EURO palety Prodávajícímu obratem vrátit (vyměnit), je Kupující povinen tuto skutečnost i s počtem dlužných palet uvést na dodací list Prodávajícího. Od okamžiku převzetí Zboží běží Kupujícímu 30-ti denní lhůta na vrácení EURO palet (na jeho náklady) Prodávajícímu. Pokud EURO palety v této lhůtě prodávajícímu nevrátí, souhlasí Kupující s tím, že mu bude fakturována částka 180,-Kč bez DPH za 1ks EURO palety, a to se splatností 15 dnů od doručení výzvy k úhradě.

6. Ceny

6.1.Ceny Zboží jsou určeny ceníkem Prodávajícího, platným v době uskutečněné objednávky.

6.2. Při poskytování jakýchkoli slev Kupujícímu, se tyto nevztahují na palety EURO.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v průběhu platnosti Kupní smlouvy. Tuto změnu je povinen oznámit Kupujícímu s minimálně 14-ti denním předstihem (u komponentů zateplovacího systému s min. 3denním předstihem).

6.4. Prodej Zboží je účtován za smluvní ceny. Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží v tomto případě je možný pouze po prokazatelném zaplacení ceny Zboží. Podmínkou platby po dodávce je uzavření rámcové kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnost Kupujícího, která bude posouzena Prodávajícím. V rámcové kupní smlouvě je stanovena lhůta splatnosti.

6.5. Odběr Zboží, sjednaný Kupní smlouvou, je ze strany Kupujícího realizován v kupní ceně Zboží. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v základním ceníku Prodávajícího, bez DPH, ponížená o částku, odpovídající celkové slevě, vyjádřené v procentech, o kterou se snižuje základní cenová sazba Zboží Prodávajícího a která vyplývá ze sjednaného celkového odběru Zboží pro dohodnuté období a dalších podmínek dodávky. Individuální slevy ze základní ceny Zboží jsou Kupujícímu poskytovány po dohodě s Prodávajícím nebo jeho právoplatným zástupcem. Poskytnutí slevy z kupní ceny závisí výhradně na uvážení Prodávajícího, na poskytnutí slevy z ceny Zboží není právní nárok. Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo určit rozdílnou cenovou sazbu na Zboží nebo upravit celkovou výši slevy vzhledem k plnění ze strany distribučních skladů Prodávajícího, a to po dohodě s Kupujícím.

7. Platební podmínky

7.1. Zboží je dodáváno zásadně po zaplacení, není-li těmito VOP či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází úplným uhrazením kupní ceny. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení Zboží ve skladu, případné marné dopravní výkony apod.), přičemž Prodávající je oprávněn zadržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, než mu budou v plné výši nahrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci. Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou.

7.2. Při objednávce nestandardních materiálů (tónování, vybrané produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícím složení zálohy až do výše 100% hodnoty dodávky. Objednávka bude akceptována až po složení této zálohy.

7.3. V případě dodávek na daňový doklad – fakturu se Kupující zavazuje uhradit je v době splatnosti. Kupující souhlasí, aby 30 dnů po lhůtě splatnosti (nebude-li kupní cena uhrazena) byla pohledávka Kupujícího postoupena k vymáhání s tím, že všechny náklady spojené s vymáháním ponese Kupující. Prodávající a Kupující ujednávají možnost uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvní pokuty.

7.4. Pokud Kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

a) vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo

b) požadovat platbu v hotovosti při odběru Zboží nebo platbu předem; a/nebo

c) snížit nebo zrušit sjednanou slevu z ceny Zboží; a/nebo

d) snížit nebo zrušit sjednaný bonus; a/nebo

e) zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo

f) odstoupit od jedné či všech Kupních smluv.

7.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.6. Jakákoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

7.7. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy a těchto VOP neuplatní.

8. Jakost

8.1. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků, splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího.

8.2. Prodávající vydal písemné Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.

9. Nebezpečí škody na zboží

9.1. Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených těmito VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevezme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bere Kupující na vědomí, že tento článek (čl. 9.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání.

9.2. V případě zjištění škody na dodaném Zboží musí Kupující prokazatelně zajistit stav Zboží – z důvodu případných nároků náhrady škody. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a to v plné výši.

9.3. Případné škody na Zboží způsobené během přepravy jdou na vrub přepravce a Prodávající za ně nikterak neodpovídá. V takovémto případě musí kupující postupovat v souladu s bodem 9.2. a 10. těchto VOP.

9.4. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

9.5. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě 5°C.

9.6. Při skladování je třeba dbát pokynů, uvedených v Technických listech jednotlivých výrobků, zejména v zimním období, aby nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů.

10. Odpovědnost za vady

10.1. Při převzetí Zboží obdrží Kupující dodací list a potvrdí převzetí na jeho kopii. Před potvrzením kopie dodacího listu je Kupující povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných nedostatků toto na kopii dodacího listu vyznačit. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství a vad obalů zřetel. 

10.2. Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Prodávající s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Pro účely tohoto článku (čl. 10.2) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.

10.3. V případě předčasného dodání Zboží je Kupující oprávněn případné zjištěné vady odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.

10.4. Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu Kupující opatřil, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není v tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo podkladů opatřených Kupujícím za účelem dodání Zboží.

10.5. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.

10.6. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.

10.7. Reklamaci odstínu je možné učinit u Prodávajícího do 48 hodin po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí.

10.8. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované Zboží uchovat a odděleně skladovat.

10.9. Případné reklamace kvality dodaných palet EURO jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10.10. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího objednávce.

10.11. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek

11. Ochrana důvěrných informací

11.1. Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy.

11.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace:

a) které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil záměrně či opomenutím;

b) které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;

c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

11.3. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.2. těchto VOP podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního odběru ke dni porušení předmětné povinnosti.

12. Salvátorská klauzule

12.1. Je-li jakékoliv ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.

13. Ostatní ujednání

13.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP či Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky je prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.

13.2. Nebude-li některý z nároků Kupujícího dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.

13.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

14. Rozhodčí doložka

14.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním Kupní smlouvy nebo z použití Zboží. 

15.2. Prodej Zboží či poskytování služeb se uskutečňuje podle těchto VOP, platného ceníku Prodávajícího pro příslušné období a případné uzavřené Kupní smlouvy, k níž je připojeno zejména Prohlášení o shodě, Technické listy a na vyžádání Kupujícího i kopie příslušných certifikátů výrobků a Bezpečnostní listy.

15.3. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2019 do odvolání. V případě již uzavřených smluv se postupuje dle platných obchodních podmínek po dohodě obou smluvních stran.

15.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě doručené korespondence nebo korespondence určené do vlastních rukou platí lhůta 14 dnů od jejího předání na poštu pro vyzvednutí příslušnou smluvní stranou. V případě, že v této době nebude korespondence vyzvednuta, považuje se za doručenou.